Politikk og demokrati, noen spørsmål og svar

Dette innlegget har allerede blitt vist 6458 ganger!

 

 1. Forklar hva politikk er. Bruk eksempel
  Politikk er alt det som har med fordeling av offentlige goder og byrder å gjøre. Det er ikke nok penger til aller gode formål, politikken skal bestemme hvilke områder som skal få penger.
 2. Hva betyr demokrati?
  «Folkestyre»
 3. Hva forstår du med maktfordelingsprinsippet?
  Maktfordelingsprinsippet innebærer at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende myndighet, en utøvende myndighet og en dømmende myndighet.
 4. Hva er et diktatur?
  Et (totalitært) diktatur er et system der innbyggeren ikke får mene og tro det de vil. For eksempel: Hitler og Stalin. I et (autoritært) diktatur kan innbyggerne gjerne mene hva de vil, men de har ingen mulighet for politiske handlinger utover dette. For eksempel: Spania og Portugal rundt 1900-tallet.
 5. Hva betyr det at en stat er en rettsstat?
  Torgeir: domsstoler og rett til rettsak ish
  Leif: en rettsstat innebærer at staten utøver sine oppgaver på grunnlag av vedtatte lover og regler.
 6. Hvordan vil du forklare at det er sammenheng mellom rettsstat og demokrati?Torgeir: folket vil sikkert ha rettstat og folket bestemmer dessuten er makten delt
  Leif: i tillegg vil man i en rettsstat og demokrati ha rett til å få en dom og ikke kun bli «herset med» av en politistat.
 7. Hvordan vil du forklare at det er sammenheng mellom menneskerettigheter og demokratiAlle mennesker har rett på menneskerettighetene, i et demokrati er det folke som styrer og de har i tillegg rett på politisk innflytelse.
 8. Hva betyr det at Norge har en parlamentarisk styreform?
  En parlamentarisk styreform vil si at den utøvende makt, regjeringen, er avhengig av stortingsflertallet.
 9. Hva betyr det at Norge har et konstitusjonelt monarki?
  At Norge er et konstitusjonelt monarki, innebærer at vi har et kongehus. Kongen har lite makt, men fungerer som et symbol.
 10. Forklar hva som menes med at Norge er et representativt demokrati?
  Vi kan kalle vår form for demokrati for et representativt demokrati. Det betyr at innbyggerne gjennom valg velger en gruppe representanter som skal fatte politiske vedtak på vegne av folket.
 11. Hva kjennetegner et demokrati?
  Stemmerett, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet
  Mangfold av informasjonskilder
  Fri konkurranse om stemmene
  Frie rettferdige valg
  Folkevalgt innflytelse
 12. Hva vet du om Stortinget?
  Stortinget er Norges øverste politiske styringsorgan og har spesielt tre viktige oppgaver: som lovgivende myndighet (stortinget vedtar lover), bevilgende myndighet (bestemmer blant annet hvor mange penger staten skal bruke på slikt som bistand, forsvar, skole og utdanning) og kontrollerende myndighet(stortinget kontrollerer regjeringen). I tillegg kan de påvirke slikt som skolereformer og organisering av helsevesenet.
 13. Hva vet du om Regjeringen?
  Fremme forslag om lover og lovendringer for Stortinget.
  Fremme forslag til statsbudsjett
  Sette i verk Stortingets vedtak
  Ta seg av statens eiendommer
  Ta hånd om den daglige utenrikspolitikken.
 14. Hva vet du om kommunene og fylkeskommunene?
  Hvert fjerde år er det valg til kommunestyret eller bystyret. Velger en Ordfører også, blant medlemmene. Grunnskole, barnehager, sosialomsorg, kommunale veier, regulering og vann og kloakk er eksempler på kommunale oppgaver. Lokale politikere har mer innsikt enn det statelige styremakter har.
  Hvert fjerde år er det valg til fylkestinget. Ledes av fylkesordfører. Videregående skoler og lokal kollektivtransport er fylkeskommunale oppgaver.
 15. Hva vet du om Sametinget?
  Opprettet i 1987. har en rådgivende funksjon. Språk, kultur, næring og utdanning. Rundt 43 representanter. Sametinget ble opprettet for at samene skulle kunne få snakke selv om de er en minoritet.
 16. Hvordan kan man være med på å påvirke politiske beslutninger?
  Man kan benytte seg av stemmeretten sin!
 17. Hva betyr venstre- og høyresiden i norsk politikk?
  Venstre. Økonomisk utjevning, offentlig planlegging og styring er viktig. Utjevningorienterte.
  Høyre: ikke-sosialistiske eller borgerlige.
 18. Hvilke oppgaver har de politiske partiene?
  De skal representere visse interesser i de politiske organene
  De har en rekrutteringsfunksjon
  De danner og formidler politiske oppfatninger
  De har en mobiliserende funksjon, det vil si at de mobiliserer velgere til å stemme
 19. Hvorfor er det så viktig å bruke stemmeretten sin?
  For å fremme sine interesser og behov
 20. Hvorfor tror du så mange velger å ikke bruke stemmeretten sin?
  Mange er kanskje for late til å sette seg inn i de ulike partienes synspunkter.