Repetisjonsoppgaver geografi

Dette innlegget har allerede blitt vist 13554 ganger!

 

 1. På hvilke måter står Norge i en særstilling med hensyn til energiproduksjon og energibruk? 
  Norge står i en særstilling med hensyn til energiproduksjon og energibruk på grunn av vannkraften og olje- og gassforekomstene på kontinentalsokkelen. Olje og gass er blant verdens viktigste energikilder, og Norge er en av Europas ledende energinasjoner.
 2. Nevn noen miljøkonsekvenser i forbindelse med vassdragsutbygging. 
  Noen miljøkonsekvenser i forbindelse med vassdragsutbygging er nedtapping av vann og oppdemming av elver. Dette kan gi store konsekvenser på fiske-, fugle-, dyre- og planteliv. Dessuten vil det også gi store konsekvenser for turisme og friluftsliv.
 3. Forklar kort om hvordan olje og gass blir dannet.
  Olje og gass er rester etter planter og dyr som døde for mange millioner år siden. De synker til bunnen av havet, og over dem blir det bygd opp et lag av slam, som senere forsteines, slik at det blir et høyt trykk og økende temperatur.  Etter hvert blir det organiske materialet omdannet til petroleum. Bergarten som inneholder petroleum blir kalt for kildebergart, for eksempel leirskifer. Oljen og gassen vil sive oppover, og samles i små hulrom i en porøs bergart, en reservoarbergart, for eksempel sandstein. For at petroleum skal samles opp trengs det er takbergart, som er et lokk over reservoarbergarten.
 4. Skriv litt om hva olje- og gassvirksomheten betyr for Norge.
  For Norge betyr olje- og gassvirksomheten mye. Inntektene fra oljen er blitt brukt til investeringer i samfunnet, og de skaper også arbeidsplasser direkte. Oljefondet sikrer midlene for fremtidige generasjoner. Dessuten har kravet om bedre teknologi ført til bedre teknologiske kunnskaper.
 5. Hvilke miljøkonsekvenser er knyttet til olje- og gassutvinning?
  Det er mange miljømessige konsekvenser knyttet til bruk av fossile energikilder. Forurensing fra ulykker i borerigger og tankskip, men også utslipp av CO2 når disse energikildene forbrennes. Utslipp i havet kan skade planter og dyr, både i havet og på bunnen. Fiskeegg og larver er spesielt følsomme. Dessuten er fugleliv og oppdrettsfiskanlegg sårbare for oljesøl. Det er ikke så lett å oppdage utslipp. Hvis de skjer langt til havs blir de lett fortynnet, og langtidsvirkningene er ikke lette å overvåke. Barentshavet er et sårbart havområde, og fremtidig petroleumsvirksomhet kan ha store konsekvenser. Noen forskere mener at Barentshavet tåler oljevirksomhet, men det er vanskelig å spå langtidsvirkningene.

File:Oil platform P-51 (Brazil).jpg

Ingunn