HDI, HPI og Gini indeksen

Dette innlegget har allerede blitt vist 11542 ganger!

HDI

Human Development Index er en rankingliste over land der det er best å bo i som FN årlig lager. Det er en levekårsindikator som skal si noe om hvor godt det er å bo i et land. Norge har de siste årene vært på toppen av denne listen.

Betegnelsen på levekår er knyttet til en persons økonomi, helse, mulighet til å få utdanning, boforhold og sosiale velferdsgoder. HDI er et forenklet mål på levekår i et land, med kun tre indikatorer. Hvilket er forventet levealder ved fødselen, utdanningsnivå og sammenlignet kjøpekraft per innbygger.

Forventet levealder ved fødsel vil si hvor gammen man er forventet til å bli når man er født. Utdanningsnivå er ganske selvforklarende med hvor stor utdanning man i gjennomsnitt har/tar. Sammenlignet kjøpekraft per innbygger er hvor mye hver innbygger har mulighet til å kjøpe seg. Den tar hensyn til at pengeverdien er forskjellig i ulike land, og at varer har forskjellig verdi.

HPI

Human Poverty Index er også en rankingliste som FN årlig lager, men den er etter graden av fattigdom. Det er også en levekårsindikator som skal si noe om hvor fattig befolkningen til et land er.

HPI blir regnet ut ifra helse og utdanning. I rike land er også relativ fattigdom med i beregningen.

Hvis vi ser på begge levekårsindeksene ser vi at de i stor grad er sammenhengende. Land som gjør det dårlig på HDI gjør det også dårlig på HPI. Land som har dårlige resultater på begge indeksene finner vi gjerne i Afrika, sør for Sahara.

Gini indeksen

Gini indeksen sier noe om hvor lik fordeling det er mellom husholdningene, økonomisk sett. Det er et tall mellom 0 og 1, hvor 0 er helt gjenvn fordeling og 1 er helt ujevn fordeling. Den sier dermed ikke noe om hvor god økonomi et land har, men heller hvor fordelt økonomien er.

Landene sm ligger i sør (Afrika og sør Amerika) har en høy Gini indeks (veldig ujevn fordeling). Mens Norge og andre nordiske land har en lav Gini indeks.